OPIS I CELE

European citizens believe that current animal husbandry practices are too intensive. mEATquality analyses consumer attitudes, perceptions, and preferences regarding sustainable meat production. The husbandry factors that determine ‘extensiveness’ can be applied and optimised in organic, free range and conventional production systems

OPIS

Obywatele Europy uważają, że obecne praktyki chowu zwierząt są zbyt intensywne. Projekt mEATquality analizuje postawy, postrzeganie i preferencje konsumentów dotyczące zrównoważonej produkcji mięsa. Czynniki chowu które decydują o „ekstensywności” mogą być stosowane i optymalizowane w ekologicznych, wolnowybiegowych i konwencjonalnych systemach produkcji.

CELE

  • Pomoc rolnikom w poprawie jakości mięsa wieprzowego i drobiowego poprzez stosowanie szeroko zakrojonych praktyk poprawiających chów. Promowanie bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej dzięki poradom, które uwzględniają kwestie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozsądną ekonomikę gospodarstwa.

  • Informowanie konsumentów o złożoności metod produkcji w zakresie jakości kupowanego przez nich mięsa wieprzowego i drobiowego.

  • Wspieranie celu strategii UE „od pola do stołu” w zakresie zwalczania oszustw związanych z żywnością, poprzez stosowanie metod ułatwiających identyfikowanie autentyczności żywności.

  • Wspieranie rozwoju technik oceny zrównoważenia produkcji zwierzęcej, dzięki: szybkiej analizie cyklu życia, determinantom ekonomicznym, a także wskaźnikom dobrostanu zwierząt z wykorzystaniem hormonów stresu obecnych w piórach i sierści.

Zaangażowanie podmiotów produkcyjnych w projekt mEATquality

 

Konkretne cele

WP1

Poprawa jakości wieprzowiny z konwencjonalnych i ekologicznych systemów utrzymania, poprzez zrozumienie w jaki sposób wpływają na nią czynniki produkcji ekstensywnej i intensywnej w gospodarstwie.

WP2

Poprawa jakości mięsa kurcząt mięsnych utrzymywanych w różnych systemach produkcyjnych, w tym ekologicznych, poprzez zastosowanie wiedzy na temat ekstensywnych i intensywnych czynników produkcji, które mają na nią wpływ w gospodarstwie.

WP3

Opracowanie nowych metod określania autentyczności, jakości i bezpieczeństwa mięsa w celu poparcia twierdzeń związanych z wewnętrznymi cechami mięsa i czynnikami zrównoważonej produkcji.

WP4

Określenie preferencji konsumentów w zakresie jakości mięsa w odniesieniu do chowu zwierząt i aspektów jakości mięsa badanych w Grupach roboczych 1-3.

WP5

Identyfikacja relacji ilościowych między czynnikami hodowlanymi, cechami jakości mięsa i preferencjami konsumentów, które później mogą być wykorzystane przez naukowców i przedsiębiorców.

WP6

Współtworzenie praktycznych rozwiązań wspierających rolników i partnerów sieciowych w ulepszaniu, weryfikacji i przekazywaniu informacji na temat zrównoważonej produkcji trzody chlewnej i kurcząt mięsnych.

Wyniki projektu


JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW, PROSIMY O KONTAKT

Koordynator projektu
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Koordynator do spraw Komunikacji i rozpowszechniania wiedzy
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 101000344.