FINANSOWANIE

Finansowane przez Unię Europejską

Projekt mEATquality jest finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”, unijnego programu badań i innowacji związanego z programem prac na lata 2018-2020 w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz, oceanów i wód śródlądowych oraz biogospodarka”, a dokładniej w ramach „Żywność i zasoby naturalne”. Niniejszy wniosek dotyczy tematu szczegółowego FNR-05-2020 „Hodowla na rzecz jakości i zrównoważonego rozwoju”.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o grant nr 101000344.

Przedstawione informacje nie muszą odzwierciedlać oficjalnych poglądów Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przedstawionych informacji.


JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW, PROSIMY O KONTAKT

Koordynator projektu
Wageningen Research
Dr. Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl

Koordynator do spraw Komunikacji i rozpowszechniania wiedzy
Asociación ECOVALIA
Ángela Morell Pérez
ecovalia.projects@ecovalia.org
+34 955 023 190

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 101000344.